Algemene Voorwaarden Buiteneten.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN De LONGHORN RANCH h.o.d.n. BUITENETEN.NL
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 64717542

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden van De Longhorn Ranch – handelend onder de naam BuitenEten.nl – zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.buiteneten.nl., worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door BuitenEten.nl niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door BuitenEten.nl is bevestigd;
4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan BuitenEten.nl ter kennis heeft gebracht en BuitenEten.nl alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
5. De gedrag – en beroepsregels van BuitenEten.nl maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat BuitenEten.nl de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat BuitenEten.nl er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door BuitenEten.nl desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
3. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag per persoon (arrangement): Een vooraf overeengekomen vergoeding per persoon;
b. Op basis van nacalculatie: nacalculatie vindt plaats wanneer er meer personen aanwezig zijn dan opgegeven of bij overmatig drankgebruik;
4. In prijsbladen of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden BuitenEten.nl niet;
5. Bij arrangementen waarbij de consumpties zijn afgekocht, zijn de sterke dranken en exclusieve likeuren (zoals Franse cognac, Grand Marnier, e.d.) uitgesloten;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat BuitenEten.nl de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de ingrediënten voor het betreffende evenement c.q. opstarten / voorbereiden van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden / voorbereidingen als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door BuitenEten.nl bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd en prijsafspraak kan door de wijziging komen te vervallen;
3. Een arrangement loopt voor een tijdsduur van maximaal 4 uren en is gebaseerd op minimaal aantal personen wat per arrangement vooraf is opgegeven. De inkoop is gebaseerd op het aantal opgegeven personen waardoor bij een minder aantal personen wat is komen opdagen, geen reductie / terugbetaling plaatsvindt;
4. Wijzigingen tijdens de uitvoering door BuitenEten.nl in details, locatie, enzovoort mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn of afhankelijk zijn van weersomstandigheden en/of veiligheidsvoorschriften;

Artikel 4. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die BuitenEten.nl in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van ingrediënten, materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is BuitenEten.nl gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer
dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na
ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 5. BETALING
1. Facturatie geschiedt op basis van een voorschotfactuur en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg. De voorschotfactuur wordt opgesteld nadat een optie op een datum is genomen en dient binnen 4 weken te worden voldaan alvorens de geopteerde datum om te kunnen zetten in een definitieve reserveringsdatum. De eindfactuur dient op de dag van het evenement te zijn voldaan;
2. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting, is BuitenEten.nl met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;
3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;
4. In geval van niet verschijnen van genodigden, behoudt BuitenEten.nl het recht om het bereidingsaandeel van het arrangement te berekenen voor het aantal personen conform overeenkomst;

Artikel 6. ANNULERING van GERESERVEERDE DATUM
1. Nadat de voorschotfactuur is voldaan binnen 4 weken na vastlegging wordt de geopteerde datum een gereserveerde datum. In geval van annulering van een gereserveerde datum door wederpartij minder dan een (1) maand voor aanvang van deze overeengekomen datum, zijn alle door BuitenEten.nl ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door BuitenEten.nl ten gevolge van de annulering geleden schade;
2. In geval van een annulering vier (4) tot zeven (7) dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering is de wederpartij 50 % van de totale overeengekomen prijs verschuldigd;
3. In geval van een annulering drie (3) dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering is de wederpartij 75 % van de totale overeengekomen prijs verschuldigd;
4. In geval van annulering twee (2) dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering is de wederpartij de totale overeengekomen prijs verschuldigd;
5. Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd door de wederpartij, zijn op de geannuleerde diensten voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing;
6. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart BuitenEten.nl ter zake.

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. BuitenEten.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
2. Indien noodzakelijk is BuitenEten.nl gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen
daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij BuitenEten.nl;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BuitenEten.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BuitenEten.nl worden verstrekt;
4. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico te beschikken de benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en verzekeringen tegen schade en diefstal;

Artikel 8. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ
1. De wederpartij dient binnen 4 weken na het vastleggen van een optiedatum de geopteerde datum definitief om te zetten in een reservering. Indien een wederpartij na het verstrijken van deze 4 weken niet aan BuitenEten.nl heeft medegedeeld de geopteerde datum in een reservering (lees: overeenkomst) om te willen zetten, heeft BuitenEten.nl geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de wederpartij te reserveren. Hetzelfde geldt wanneer het voorschot niet is voldaan (lees verder: betaling);
2. De wederpartij dient uiterlijk een week voor de gereserveerde datum (lees: het evenement) het aantal personen door te geven. De wederpartij dient tevens mede te delen of er sprake is van bepaalde allergieën en of personen een dieet volgen waarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
3. Bij een evenement op locatie van de wederpartij dient de wederpartij rekening te houden met alle weersomstandigheden;
4. Tijdens de workshops en overige evenementen worden foto’s en films gemaakt zulks voor promotiedoeleinden. De wederpartij dient vooraf zelf het initiatief te nemen om aan te geven of het gebruik voor promotie niet wenselijk is;

Artikel 9 WORKSHOPS
1. Afwezigheid van een kandidaat tijdens de workshop ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;
2. Wanneer door BuitenEten.nl een workshop wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een workshop, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger voor aanvang van de workshop wordt aangemeld bij BuitenEten.nl. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;
3. Bij een “open workshop” kan een verhinderde kandidaat op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op een andere datum. Bij overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht. Het vorengaande geldt niet bij een workshop voor een vaste groep;
4. In geval van een annulering vier (4) tot zeven (7) dagen voor de aanvang van de workshop is de wederpartij 50% van de totale overeengekomen prijs verschuldigd;
5. In geval van een annulering drie (3) dagen voor aanvang van de workshop is de wederpartij 75 % van de totale overeengekomen prijs verschuldigd;
6. In geval van annulering twee (2) dagen voor aanvang van de workshop is de wederpartij de totale overeengekomen prijs verschuldigd;
7. Roken tijdens de workshop is niet toegestaan

Artikel 10. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID
1. BuitenEten.nl garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn;
2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat BuitenEten.nl in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten;

Artikel 11. RECLAME
1. De wederpartij is verplicht eventuele klachten over de dienstverlening ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, onmiddellijk ter kennis van BuitenEten.nl te brengen, zodat BuitenEten.nl in staat kan worden gesteld de klachten te verhelpen;
2. Overige klachten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan BuitenEten.nl. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BuitenEten.nl in staat is adequaat te reageren. BuitenEten.nl zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
3. Reclame is niet mogelijk indien:
– de ingrediënten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, genuttigd, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van BuitenEten.nl;
– wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens BuitenEten.nl (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
1. BuitenEten.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van BuitenEten.nl passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende het evenement aan de goederen van BuitenEten.nl al dan niet met schuld van de
wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet;
2. BuitenEten.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als
gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding – uit welken hoofde dan ook – is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van BuitenEten.nl;
3. De aansprakelijkheid van BuitenEten.nl voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van BuitenEten.nl in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van BuitenEten.nl om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. BuitenEten.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
5. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van brand- en/of rook schade (aan kleding). BuitenEten.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor (brand- en/of rook)schade aan kleding e.d.;

Artikel 14. OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BuitenEten.nl geen invloed kan uitoefenen zoals code rood, doch waardoor BuitenEten.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. BuitenEten.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BuitenEten.nl haar verplichtingen had moeten nakomen;
4. Voor zover BuitenEten.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BuitenEten.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. BuitenEten.nl ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of
enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. BuitenEten.nl bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist;
4. BuitenEten.nl verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die BuitenEten.nl wettelijk verplicht is te bewaren. BuitenEten.nl is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door BuitenEten.nl wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. BuitenEten.nl is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van BuitenEten.nl. BuitenEten.nl mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van BuitenEten.nl is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens BuitenEten.nl moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BuitenEten.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en BuitenEten.nl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
5. Deze voorwaarden zijn in november 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

Scroll to Top